هيئت تحريريه

بخش فارسی سایت احساسات فرهنگی کار رسمی خود را با سردبیری سید ابوالحسن مختاباد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر عرصه فرهنگ و هنر آغاز کرد.

SENSES CULTURAL/ Farsi
Abolhassan Mokhtabad/ Editor in Chief in Farsi
editor@sensescultural.org
amokhtabad@sensescultural.org
www.sensesculturalfarsi.org
www.sensescultural.org
M PO Box 660606, Sacramento, CA 95866
O 8880 Cal Center Drive, STE 400, Sacramento, CA 95826