حاميان

 

بنیاد مقابله با خشونت   (RCNV)

Screen Shot 2015-11-02 at 1.25.05 PM

موسسه خیریه نیکوکاری رعد الغدیر

Screen Shot 2016-04-22 at 6.51.33 AM

موسسه خیریه بهنام دهش‌پور

Screen Shot 2016-04-22 at 7.00.47 AM

 

بقیه حامیان بنیاد در سایت انگلیسی آمده است.